Facebook

Úvod > Projekty > Revitalizace městské zeleně > Revitalizace významných částí městské zeleně v Jilemnici

Revitalizace významných částí městské zeleně v Jilemnici

Projekt zahrnuje revitalizaci třech lokalit významné městské zeleně v Jilemnici: 1) zámecký park, 2) park u městské nemocnice, 3) historická alej (která oba parky propojuje). Tyto areály patří rozlohou i významem mezi nejdůležitější veřejně přístupné zelené plochy města. Zámecký park (29 tis. m2) byl založen již v 16. století. Historický původ, jedinečné výsadby a celkový význam tohoto areálu byly důvodem pro jeho zapsání do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Lokalita je vedena jako kulturní památka

Park u nemocnice (celková plocha 2,34 ha) a doprovodná alej (celkem 2,16 ha) mají společně se zámeckým parkem nezastupitelný význam pro místní obyvatele, návštěvníky, ale i pacienty nemocnice, studenty, apod. V důsledku vichřice v roce 2009 a dalších negativních vlivů (nejednotná sadovnická koncepce v minulosti, výběr stanovištně nevhodných druhů, nedostatečná péče o vysazené porosty, apod.) je současný stav porostů nevyhovující. Pro zachování přírodních hodnot území budou nezbytná důsledná zahradnická opatření, která zabrání další degradaci posuzovaných ploch.

Plánovaný postup, navržený kolektivem odborných zahradních architektů, zahrnuje pokácení neperspektivních jedinců (přestárlí, poškození, nemocní), nové dosadby (stanovištně vhodnými druhy) a následnou péči o vysázené porosty. Celkem bude vysázeno 6.102 ks a ošetřeno 205 ks dřevin. Nově zakládaná plocha zeleně činí téměř 0,5 ha (regenerovaná 4,2 ha). Nově založené stromořadí bude v celkové délce 118 m a 274 m aleje bude regenerováno.

Cíle projektu:

  • Revitalizace významné sídelní zeleně.
  • Zvýšení druhové pestrosti a podpora biodiverzity (výšková diferenciace porostů, obnova trávníkových ploch, výběr ekologicky i stanovištně vhodných druhů, aj.).
  • Obnova památkově chráněného historického parku.
  • Stabilizace porostů a zvýšení jejich perspektivy na stanovišti.

 

  • Harmonogram realizace projektu:               1. 3. 2011 – 1. 4. 2013
  • Celkové náklady projektu:                              9 884 603 Kč
  • Dotace z ERDF a SFŽP:                                      7 142 158 Kč

Projektový tým:

 

 

Loga EU

 

Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci OPŽP (Evropský fond pro regionální rozvoj).

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.