Facebook

Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor sociálních věcí > Kurátor pro dospělé

Kurátor pro dospělé

Funkcí sociálního kurátora se rozumí

 • pomoc při začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením

Zaměření na cílové skupiny

 • osoby ve výkonu trestu odnětí svobody
 • osoby ve výkonu vazby
 • osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody
 • osoby propuštěné z výkonu vazby
 • mladí dospělí po ukončení nařízené ústavní či ochranné výchovy
 • mladí dospělí po ukončení pěstounské péče
 • a jiné

Sociální kurátor zajišťuje

 • péči o občany, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí
 • v rámci základního sociálního poradenství poskytuje klientům informace potřebné k překonání jejich nepříznivé životní situace, aplikuje metody sociální práce
 • usiluje o vytvoření optimálního socioterapeutického vztahu s klientem a pomáhá mu formulovat cíle spolupráce a nabízí klientovi alternativy strategií k jejich dosažení
 • v rámci odborného sociálního poradenství pomáhá klientům zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, snaží se zabránit sociální izolaci klientů, pomáhá jim při uplatňování práv a oprávněných zájmů, je klientům nápomocen při obstarávání osobních záležitostí a realizuje sociálně terapeutické činnosti, které se zaměřují na obnovení vztahů klientů s jejich okolím, jejich praktických schopností a dovedností
 • kontaktuje klienty ve věznicích, ve školských zařízeních zajišťujících ústavní a ochrannou výchovu, v léčebnách, nouzových nocležnách a dalších zařízeních poskytujících sociální služby. Společně s odborníky v těchto zařízeních připravuje plynulý přechod klientů do života mimo tato zařízení a napomáhá jejich následné adaptaci
 • vykonává kontinuální sociální práci s pachateli trestné činnosti, tj. návštěvy ve věznicích a vazebních věznicích během vazby, výkonu trestu odnětí svobody a před propuštěním z výkonu trestu
 • pomáhá zmírnit dopad vlivu rizikových skupin na klienta
 • vyjednává v zájmu klientů, je-li k tomu klienty zmocněn, především záležitosti spojené s ubytováním, zaměstnáním, zdravotním a materiálním zabezpečením po návratu do běžného života
 • na požádání poskytuje klientům asistenci při různých jednáních
 • vyhledává zájemce o sociální služby v jejich přirozeném prostředí
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.