Facebook

Úvod > Zdravé město a MA21 > Indikátory

Indikátory

Indikátory představují ukazatele vývoje určitého vybraného jevu získané průběžným sledováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním souboru přesně stanovených údajů. Město Jilemnice v rámci projektu Jilemnice – město zeleně (tento projekt byl spolufinancován Revolvingovým fondem MŽP, více viz sekce Projekty EU) začalo sledovat dva indikátory ze sady Společných evropských indikátorů – ECI: indikátor A1: Spokojenost občanů s místním společenstvím, indikátor A3: Místní doprava a přeprava osob, dále město vytvořilo sadu místně specifických indikátorů.

Společné evropské indikátory - ECI

Sledování a vyhodnocování společných evropských indikátorů umožní městům připravit kvalitnější rozvojové projekty, zvýší šanci na získání finančních prostředků ze zdrojů EU. Sada 10 indikátorů byla navržena Evropskou komisí, tyto indikátory byly vybrány tak, aby odrážely hlavní oblasti udržitelného rozvoje měst a aby se vzájemně doplňovaly. Přehled sady indikátorů ECI:

 • A1: Spokojenost občanů s životem v obci
 • A2: Místní příspěvek ke globální změně klimatu
 • A3: Místní doprava a přeprava osob
 • A4: Dostupnost veřejné zeleně a místních služeb
 • A5: Kvalita vnějšího ovzduší
 • B6: Cestování dětí do a ze školy
 • B7: Udržitelný management obce a místních podniků
 • B8: Hluková zátěž
 • B9: Udržitelné využívání půdy (land-use)
 • B10: Udržitelné výrobky

 

Indikátor A1: Spokojenost občanů s místním společenstvím

Odpovídá na následující otázky:

 • Jak jsou občané spokojeni se svou obcí, jako místem, kde žijí a pracují?
 • Jak jsou občané spokojení s jednotlivými rysy fungování obce?
 • Jak občané hodnotí různé rysy fungování obce, a který z těchto rysů vnímají jako

nejdůležitější z hlediska kvality jejich života?

Indikátor se zjišťuje pomocí dotazníkového šetření reprezentativního vzorku obyvatel města.

 

Indikátor A3: Mobilita a místní přeprava

Odpovídá na následující otázky:

 • Jaká je úroveň mobility cestujících na území města?
 • Prodlužují se vzdálenosti, které cestující urazí?
 • Jaké druhy dopravy cestující používají ke každodennímu cestování?

Indikátor se zjišťuje pomocí dotazníkového šetření reprezentativního vzorku obyvatel města.

Místně specifické indikátory města Jilemnice

Místně specifické indikátory jsou takové, které odrážejí konkrétní dění a konkrétní požadavky obce či regionu, pro které jsou navrženy. Místně specifické indikátory mohou doplňovat a často také doplňují indikátorové sady, které používají jiné obce či města ke vzájemnému srovnávání (například ECI). To s místně specifickými indikátory dělat nelze, neboť jsou přímo „ušity na míru“ konkrétní obci či městu. Z jiného pohledu lze za místně specifické indikátory považovat rovněž ty, které reflektují nejdůležitější oblasti kvality života v daném městě či obci.

 

Sada místně specifických indikátorů města Jilemnice:

 1. Spokojenost obyvatel s místním společenstvím
 2. Počet pracovních míst v malých a středních podnicích
 3. Nová výstavba (počet a plocha nově zkolaudovaných objektů k bydlení)
 4. Saldo obyvatel (přírůstek či úbytek obyvatel)
 5. Délka zrekonstruovaných místních komunikací
 6. Způsob dopravy (podíl cest veřejnou dopravou)
 7. Počet parkovacích stání na obyvatele
 8. Registrovaná míra nezaměstnanosti
 9. Produkce komunálního odpadu a podíl vytříděných složek
 10. Naplněnost kapacity střední školy/Úspěšnost absolventů střední školy v přijetí na vysokou školu
 11. Návštěvnost muzea a informačního centra
 12. Ekologická stopa města
 13. Dostupnost veřejných prostranství – podíl obyvatel bydlících ve vzdálenosti do 300 m od ploch veřejných prostranství
 14. Nápad trestných činů na území města
 15. Podíl obyvatel napojených na kanalizaci s koncovou ČOV

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
04.09.2017Výsledky dotazníkového šetření: Spokojenost občanů s místním společenstvím, mobilita a místní přeprava v Jilemnici (indikátory ECI A.1 s A.3) (typ: PDF, velikost: 1.51 MB)
Čtvrté šetření k mezinárodním indikátorům ECI A.1 a A.3 - srpen 2017
10.05.2016Sada místně specifikických indikátorů - výsledky sledování (typ: XLS, velikost: 92.50 Kb)
aktualizace dostupných dat
25.08.2015Výsledky dotazníkového šetření:Spokojenost občanů s místním společenstvím, mobilita a místní přeprava v Jilemnici (indikátory ECI A.1 a A.3) (typ: PDF, velikost: 1.21 MB)
Třetí šetření k mezinárodním indikátorům ECI A.1 a A.3 - červenec 2015
30.03.2015Sada místně specifických indikátorů - výsledky sledování (typ: XLS, velikost: 78.50 Kb)
aktualizace dostupných dat
22.01.2014Sada místně specifických indikátorů - výsledky sledování (typ: XLS, velikost: 81.00 Kb)
aktualizace dostupných dat
27.05.2013Výsledky dotazníkového šetření: Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava v Jilemnici (indikátory ECI A.1 a A.3) (typ: PDF, velikost: 1.01 MB)
Druhé šetření k mezinárodním indikátorům ECI A.1 a A.3 - květen 2013
27.05.2013Tisková zpráva k výsledkům dotazníkového šetření: (typ: DOC, velikost: 47.50 Kb)
27.06.2012Výsledky dotazníkového šetření: Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava v Jilemnici (indikátory ECI A.1 a A.3) (typ: PDF, velikost: 1.99 MB)
Výsledky dotazníkového šetření k mezinárodním indikátorům ECI A.1 a A.3 - duben 2011.
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.