Facebook

Úvod > Zdravé město a MA21 > Projekt Jilemnice - Zdravé město

Projekt Jilemnice - Zdravé město

Projekt Zdravé město Světové zdravotní organizace

V roce 1988 iniciovala OSN – Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město, ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Během patnácti let se do projektu zapojilo 1 300 Zdravých měst, obcí a regionů ve více než 30ti evropských zemích. Po roce 1989 se myšlenky projektu začaly realizovat i v České republice. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR), která dnes zastřešuje desítky měst, menších obcí, kraje i mikroregionu.

Postup k vizi „Zdravého města“ samozřejmě není pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu, neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů a veřejnosti.

Obecně můžeme ve Zdravých městech najít praktickou ukázku, co v praxi znamenají pojmy místní Agenda 21, LEHAP a celková „dobrá správa věcí veřejných“ (good governance). Celkově lze říci, že Zdravé město se promyšleně snaží utvářet město jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s obyvateli.

Jilemnice je do Projektu Zdravé město zapojena od roku 2002

Cílem Zdravého města je udržitelný rozvoj, jehož výsledkem jsou dlouhodobě stabilizované podmínky pro zdraví a kvalitu života.

Základní pojmy Projektu Jilemnice – Zdravé město

Udržitelný rozvoj představuje takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace bez ohrožení možností budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby. Základní myšlenkou udržitelnosti je dosažení harmonického stavu životního prostředí, sociálního prostředí a ekonomického rozvoje, současně s důrazem na prioritní význam rozvoje lidské osobnosti v podmínkách demokracie.

Agenda 21 – Dokument Agenda 21 odráží celosvětový konsensus a na nejvyšší úrovni přijatý politický závazek ke spolupráci v oblasti udržitelného rozvoje.

MA21 – „místní Agenda 21“ je založena na komunitním strategickém plánování a dotýká se udržitelného rozvoje města.

Zdraví 21 – Evropská strategie Světové zdravotní organizace do roku 2015, která je výzvou pro 51 členských zemí k vytvoření nové regionální politiky zdraví pro všechny jako průvodce při stanovení vlastních politických přístupů a cílů.

NEHAP ČR/LEHAP – Akční plán zdraví a životního prostředí národní/místní. Soubor doporučení směřujících ke zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu populace v ČR.

Komunitní plánování – Základem komunitního plánování je komunitní plán (tzv. Plán zdraví a kvality života), jde o formulaci problémů z pohledu veřejnosti, přičemž jsou sledovány všechny oblasti s vlivem na kvalitu života a zdraví obyvatel města.

Strategické plánování – Proces, během kterého se město snaží podrobně analyzovat svoji situaci a naplánovat kroky, které povedou k dlouhodobé udržitelnosti a zlepšování kvality jeho fungování.

Organizační struktura

 • politik Projektu Jilemnice - Zdravé město, předseda komise zdravého města a MA21:
  Bc. David Hlaváč, e-mail: email@davidhlavac.cz, tel.: 603 838 594
 • koordinátor Projektu Jilemnice - Zdravé město:
  Ing. Martin Šnorbert, e-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz, tel.: 481 565 127, 603 520 913
 • zapisovatelka:
  Mgr. Jana Mičkalová, e-mail: mickalova@mesto.jilemnice.cz, tel.: 481 565 254

Komise Zdravého města a MA21

Komise Zdravého města a místní Agendy 21 je poradním orgánem rady města, který odborně a manažersky dohlíží nad procesy ZM a MA21. Komise se vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě. Komise aktivně spolupracuje na rozvoji ZM a MA21 ve městě prostřednictvím řady aktivit (např. kampaně, akce pro veřejnost, Fórum ZM, práce s výstupy komunitního plánování, plán zlepšování atp.). Je významným partnerem koordinátora, ale i politika ZM a MA21. Je orgánem fungujícím na základě mezisektorového partnerství, jsou zde zastoupeny subjekty z řad veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru.

Členové komise Zdravého města a MA21 a jejich sektorové zastoupení (schváleni usnesením RM č. 12/19 ze dne 30. 1. 2019):

Členové komise zdravého města

 • Ing. Martin Šnorbert/veřejný sektor
 • Mgr. Jaroslava Kunátová/veřejný sektor
 • Leona Mohrová/neziskový sektor
 • Ing. Ilona Šolcová/veřejný sektor
 • Vladimír Horáček/komerční sektor
 • MUDr. Alexandra Opluštilová/komerční sektor
 • Bc. Ilona Otáhalová/neziskový sektor
 • Eliška Soukupová/veřejný sektror

Deklarace

Deklarace je oficiálním dokumentem schváleným zastupitelstvem města, v němž se politické vedení města přihlašuje k postupu v rámci Projektu Zdravé město. Tento postup je v souladu s mezinárodními dokumenty: Agenda 21 (OSN), Zdraví 21 (WHO-OSN).

Partnerství

Nezbytnou součástí fungujícího Zdravého města je komunitní základ, který je vytvořen dobrou a přátelskou spolupráci mezi městem a partnery Projektu Zdravé město (instituce, nevládní organizace, podniky, školy apod.) i mezi těmito partnery navzájem.

Partnerství zástupců veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru je v neposlední řadě jednou ze základních podmínek úspěšného čerpání dotací z tuzemských i evropských zdrojů. Jednou z osvědčených forem místní spolupráce mezi radnicí a partnery Projektu Zdravé město jsou např. akce pro veřejnost, společné projekty apod.

Partneři Projektu Jilemnice – Zdravé město:
Oblastní charita Jilemnice 
Základní škola Jilemnice, Jana Harracha 97

Hodnotící zprávy

Hodnotící zpráva Zdravého města a místní Agendy 21 (ZM a MA21) je nástrojem jak přehlednou a poutavou formou informovat o jednotlivých aktivitách realizovaných v rámci ZM a MA21 v předchozím roce. Tato zpráva většinou obsahuje nejen strohý výčet splněných aktivit, ale i doprovodný komentář k dosaženým úspěchům/přínosům/výstupům. Nedílnou součástí hodnotící zprávy je také fotodokumentace z realizovaných akcí a činností (kampaně, Fórum ZM, kulaté stoly, osvětové akce pro děti atp.). Hodnotící zpráva je předkládána jako komplexní přehled činností v rámci ZM a MA21 vedení města obvykle spolu s aktualizací plánu zlepšování PZM a MA21 pro další roční období.

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
03.06.2019hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2018 (typ: DOCX, velikost: 2.89 MB)
01.06.2018Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2017 (typ: PDF, velikost: 1.73 MB)
24.02.2017Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2016 (typ: PDF, velikost: 1.85 MB)
29.02.2016Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2015 (typ: PDF, velikost: 1.30 MB)
23.11.2015Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2014 (typ: PDF, velikost: 1.51 MB)
03.06.2014Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2013 (typ: PDF, velikost: 5.10 MB)
26.02.2013Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2012 (typ: PDF, velikost: 1.49 MB)
27.01.2012Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2011 (typ: PDF, velikost: 2.91 MB)
01.02.2011Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2010 (typ: PDF, velikost: 2.48 MB)
20.01.2010Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2009 (typ: PDF, velikost: 1.70 MB)
10.02.2009Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2008 (typ: PDF, velikost: 1.58 MB)
02.07.2008Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2007 (typ: PDF, velikost: 1.14 MB)
28.02.2007Deklarace projektu Jilemnice - Zdravé město (typ: PDF, velikost: 395.78 Kb)
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.