Facebook

Úvod > Projekty > Realizace úspor energie a snižování škodlivých vlivů na ŽP > Modernizace systému odděleného sběru odpadů v Jilemnici

Modernizace systému odděleného sběru odpadů v Jilemnici

Město Jilemnice v rámci předkládaného projektu pořizuje sběrné nádoby na separaci biologicky rozložitelných odpadů (BRO), kovů a plastů, doplňuje sběrná místa na tříděný odpad o chybějící nádoby, které zajistí potřebnou kapacitu pro sběr těchto tříditelných složek (kovy, plast), v rámci posouzení stavu sběrných míst jsou tři sběrná místa určena také k rekonstrukci zpevněné plochy pod kontejnery. Pro zajištění materiálového využití bude v rámci projektu pořízen také štěpkovač, mezi doplňkové aktivity pak patří vydání informační brožury v nákladu 1 500 ks. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu bydlících obyvatel města Jilemnice.

Separace BRO: Bude pořízeno celkem 500 ks hnědých nádob na bioodpad, které budou v majetku města, současné nádoby jsou pouze klasické hnědé nádoby bez jakéhokoliv provzdušňování, záměrem je pořízení kompostejnerů s intenzivním provzdušňováním o objemu 240 l, jejichž technické provedení zajišťuje komplexní aerobní poměry v nádobě. S občany budou sepsány smlouvy o výpůjčce, které by vymezily umístění nádob. Pro zabezpečení svozu bioodpadu v lokalitách se zvýšenou poptávkou bude navýšena kapacita o 3 ks velkoobjemových kontejnerů na zelený odpad (tj. celkem bude na území města 6 kontejnerů), tyto kontejnery budou umístěny na veřejně přístupném místě, objem nádob 12 m3, tj. 12 000 l. Rozšíření počtu nádob a kontejnerů umožní snížit množství bioodpadu, který nyní kvůli nedostatku nádob končí ve směsném komunálním odpadu. Pořizovaný štěpkovač (1 ks) umožní větve z velkoobjemových kontejnerů zpracovat přímo v místě, seštěpkovaný materiál bude dále použit k dalšímu materiálovému zpracování na komunitní kompostárně a dále bude využit městskou zahradnicí pro umístění ve veřejném prostoru (mulčovací kůra). Nově pořízené nádoby budou označeny samolepkami (co do nádob patří).

Separace využitelných složek odpadů: Systém sběru využitelných složek odpadů bude doplněn o 15 ks nádob na plasty o objemu 1,1 m3, tj. 1 100 l. K separaci kovu bude pořízeno 5 ks nádob o objemu 1,1 m3, tj. 1 100 l. Tyto nádoby budou sloužit především k separaci drobného kovu, jako jsou plechovky, konzervy apod. Nově pořízené nádoby budou označeny samolepkami (co do nádob patří). Pro zvýšení komfortu a vzhledu stanovišť byla vytipována 3 stanoviště, u kterých bude provedeno zpevnění plochy pod nádobami (osazení obrubníků a zámkové dlažby).

Osvětová činnost: V rámci projektu bude vydána informační brožura v nákladu 1 500 ks, která bude shrnovat informace o odpadovém hospodářství města. Obsahem této brožury bude i detailní popis nádob, jejich umístění, popis odpadu, které odpady do nádob patří včetně názorných ilustrací.

Nákup sběrných nádob na využitelné složky komunálních odpadů a bioodpad poskytne občanům města rozšíření kapacity pro způsob likvidace těchto složek odpadů. Zvýšením kapacity u sběru odpadů dojde ke snížení množství biologicky rozložitelného odpadu a využitelných složek komunálních odpadů v běžných nádobách na komunální odpad, zvýší se tím tak materiálové využití odpadů.

 

Název projektu: Modernizace systému odděleného sběru odpadů v Jilemnici

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003371

 

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.“

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.