Facebook

Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor sociálních věcí > Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Zvláštní příjemcedávky důchodového pojištění

Jaké jsou podmínky a postup

  • Příslušný obecní úřad ustanovuje zvláštního příjemce s jeho souhlasem v případě, že oprávněný příjemce důchodu nemůže z vážných důvodů výplatu této dávky přijímat nebo by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat. Pro ustanovení zvláštního příjemce důchodu musí být splněny podmínky ustanovení § 118 zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  • Podnětem k zahájení správního řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu může být podnět oprávněného příjemce důchodu, rodinného příslušníka či jiné osoby (zpravidla osoby, která bude ustanovena zvláštním příjemcem důchodu. V tomto případě je však třeba doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu oprávněného.)
  • Zvláštní příjemce se zavazuje důchod přijímat, hospodařit s ním ve prospěch oprávněné osoby či dle pokynů oprávněné osoby, a předkládat příslušnému obecnímu úřadu na výzvu ve stanovené lhůtě písemné vyúčtování vyplaceného důchodu.
  • Obecní úřad rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce zruší, pokud odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven, zjistí-li, že zvláštní příjemce neplní své povinnosti a dávku nepoužívá ve prospěch nebo podle pokynů oprávněného.
  • V případě, že občan není schopen do budoucna kromě přebírání důchodu také samostatně jednat a činit jiné právní úkony, je vhodné se obrátit na příslušný okresní soud s návrhem na ustanovení opatrovníka, případně i omezení svéprávnosti občana.

Co k tomu potřebujete

  • Platný občanský průkaz, potvrzení o druhu a výši důchodu
  • Odborné lékařské vyjádření o zdravotním stavu dosavadního příjemce (v případě, že oprávněný příjemce není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podnět sám podat)
  • Formulář (podnět+lékařské vyjádření) k ustanovení zvláštního příjemce důchodu předá pověřený pracovník, který zároveň poskytne potřebné informace o nejvhodnějším postupu v každém konkrétním případě

Podle kterého právního předpisu se postupuje a další související předpisy

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.